Реклама

Жеке деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер

Бұл жеке деректерді өңдеу саясаты Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» (бұдан әрі — Жеке деректер туралы заң) заңының талаптарына сәйкес жасалған және жеке деректерді өңдеу тәртібін және «Капитал» баспа үйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі — Оператор) жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтайды.

1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды.

1.2. Осы Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі — Саясат) Оператор https://sdelka.kz веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған түрде өңдеу — компьютерлік технологияны қолдану арқылы дербес деректерді өңдеу.

2.2. Дербес деректерді оқшаулау — бұл жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса).

2.3. Веб-сайт — https://sdelka.kz желілік мекенжайы бойынша Интернетте олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы.

2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі — деректер қорында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы.

2.5. Дербес деректерді дара биліктен айыру — нәтижесінде нақты Пайдаланушының немесе жеке деректердің басқа субъектісінің жеке деректерге меншік құқығын қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.

2.6. Дербес деректерді өңдеу — жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы, жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), дара биліктен айыру, оқшаулау, жеке деректерді жою.

2.7. Оператор — дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға.

2.8. Жеке деректер — https://sdelka.kz веб-сайтының нақты немесе сәйкестендірілетін Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.

2.9. Жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат еткен дербес деректер — дербес деректер, жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі беретін тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу. Жеке деректер туралы заңда (бұдан әрі — дербес деректер) белгіленген тәртіппен таратуға рұқсат етілген деректер).

2.10. Пайдаланушы — https://sdelka.kz веб-сайтының кез келген келушісі.

2.11. Дербес деректерді беру — жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір тұлғалар тобына ашуға бағытталған әрекеттер.

2.12. Дербес деректерді тарату — жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне ашуға (дербес деректерді беру) немесе адамдардың шектеусіз санының дербес деректерімен танысуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында ашу, ақпаратта орналастыру және телекоммуникациялық желілер немесе кез келген басқа жолмен жеке деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.

2.13. Дербес деректерді трансшегаралық түрде беру — дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.

2.14. Дербес деректерді жою — нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректер мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, жеке деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген әрекеттер.

3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері

3.1. Оператордың құқығы бар:

 • дербес деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе дербес деректерді қамтитын құжаттарды алуға;
 • дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алған жағдайда, Оператор дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған жағдайда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;
 • егер дербес деректер туралы заңда немесе басқа да мемлекеттік заңдарда өзгеше көзделмесе, дербес деректер туралы Заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындау.

3.2. Оператор міндетті:

 • дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты беруге;
 • ҚР қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;
 • дербес деректер туралы заң талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің сұраулары мен сұрауларына жауап беру;
 • дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осы органның сұрау салуы бойынша осындай сұрау салуды алған күннен бастап 30 күн ішінде қажетті ақпаратты хабарлауға;
 • жеке деректерді өңдеуге қатысты осы Саясатқа шектеусіз қол жеткізуді жариялауға немесе басқа жолмен қамтамасыз етуге;
 • жеке деректерді оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, қамтамасыз етуден, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдауға;
 • дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) тоқтатуға, дербес деректерді өңдеуді тоқтатуға және жоюға;
 • дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.

4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері

4.1. Дербес деректер субъектілері мыналарға құқылы:

 • мемлекеттік заңдарда өзгеше көзделмесе, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алу. Ақпаратты Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса, онда жеке деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауы керек. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі дербес деректер туралы заңмен белгіленеді;
 • оператордан өзінің жеке деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды оқшаулауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ олардың құқықтарын қорғау үшін заңды шаралар қабылдауға;
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді нарықта жылжыту мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын қоюға;
 • дербес деректерді өңдеуге берілген келісімнен бас тартуға;
 • дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе Оператордың оның дербес деректерін өңдеу кезіндегі заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сотқа шағымдану;
 • ҚР заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

4.2. Дербес деректер субъектілері мыналарға міндетті:

 • Операторға өзіңіз туралы сенімді деректерді беру;
 • Операторды жеке деректерінің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы хабардар ету.

4.3. Операторға өзі туралы дұрыс емес ақпаратты немесе оның келісімінсіз жеке деректердің басқа субъектісі туралы ақпаратты берген адамдар ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5. Оператор Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады

5.1. Тегі, Аты, Әкесінің аты.

5.2. Электронды мекенжайы.

5.3. Телефон нөмірлері.

5.4. Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі, оны есепке қою күні, салық органында есепке қою куәлігінің деректемелері.

5.5. Берешек туралы мәліметтер.

5.6. Сайт сонымен қатар Интернет статистикалық қызметтерін (Yandex Metrika және Google Analytics және т.б.) пайдалана отырып, келушілер (соның ішінде cookie файлдары) туралы анонимді деректерді жинайды және өңдейді.

5.7. Саясат мәтініндегі жоғарыда келтірілген деректер жеке деректердің жалпы түсінігімен біріктірілген.

5.8. Нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық сенімдеріне, жеке өміріне қатысты жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеуді Оператор жүзеге асырмайды.

5.9. Дербес деректер туралы Заңның 10-бабының 1-бөлігінде көрсетілген дербес деректердің арнайы санаттарынан таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге, егер дербес деректер туралы Заңның 10.1-бабында көзделген тыйымдар мен шарттар сақталса, жол беріледі.

5.10. Пайдаланушының таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі оның жеке деректерін өңдеуге берілген басқа келісімдерден бөлек беріледі. Бұл ретте көзделген шарттар, атап айтқанда, 1-бап. Жеке деректер туралы заңның 10.1. Мұндай келісімнің мазмұнына қойылатын талаптарды дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілейді.

5.10.1 Таратуға рұқсат етілген жеке деректерді өңдеуге келісім беру, Пайдаланушы Операторды тікелей қамтамасыз етеді.

5.10.2 Оператор пайдаланушының көрсетілген келісімін алған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өңдеу шарттары туралы, адамдардың шектеусіз тобымен таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге тыйым салулар мен шарттардың болуы туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

5.10.3 Дербес деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді беру (тарату, қамтамасыз ету, қолжетімділік) дербес деректер субъектісінің өтініші бойынша кез келген уақытта тоқтатылуы тиіс. Бұл талап жеке деректер субъектісінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), байланыс ақпараты (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы немесе пошталық мекенжайы), сондай-ақ дербес деректердің тізбесі, өңдеу тоқтатуға жататын. Осы сұрауда көрсетілген жеке деректерді ол жіберілген Оператор ғана өңдей алады.

5.10.4 Таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісім Оператор дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясаттың 5.10.3-тармағында көрсетілген сұрауды алған сәттен бастап тоқтатылады.

6. Дербес деректерді өңдеу принциптері

6.1. Жеке деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.

6.2. Дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін жеке деректерді өңдеуге жол берілмейді.

6.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын деректер қорын біріктіруге жол берілмейді.

6.4. Өңдеу мақсаттарына сәйкес келетін жеке деректер ғана өңдеуге жатады.

6.5. Өңделген дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің белгіленген мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделген дербес деректердің оларды өңдеудің белгіленген мақсаттарына қатысты артық болуына жол берілмейді.

6.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты сәйкестігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау үшін қажетті шараларды қабылдайды және/немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етеді.

6.7. Дербес деректерді сақтау, егер дербес деректерді сақтау мерзімі тарапы, пайда алушы немесе кепілгер Дербес деректер субъектісі болып табылатын мемлекеттік Заңда, шартта белгіленбесе, дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Өңделетін Дербес деректер, егер мемлекеттік Заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе осы мақсаттарға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады не иесіздендіріледі.

7. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары

7.1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу мақсаты:

 • электрондық поштаны жіберу арқылы Пайдаланушыны хабардар ету;
 • азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату;
 • пайдаланушыға https://sdelka.kz веб-сайтында қамтылған қызметтерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді қамтамасыз ету;
 • веб-сайттағы пайдаланушы тәжірибесін жақсарту.

7.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан Операторға digital@musan.kz мекенжайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» жазбасын жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады.

7.3. Интернет-статистикалық қызметтерді пайдалана отырып жиналған Пайдаланушылардың анонимді деректері сайттағы Пайдаланушылардың әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайттың және оның мазмұнының сапасын жақсарту үшін пайдаланылады.

8. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

8.1. Оператордың дербес деректерді өңдеуінің заңды негіздері:

 • оператордың жарғылық (құрылтай) құжаттары;
 • «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
 • мемлекеттік заңдар, жеке деректерді қорғау саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілер;
 • пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеуге, таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі.

8.2. Оператор Пайдаланушының жеке деректерін https://sdelka.kz сайтында орналасқан арнайы пішіндер арқылы Пайдаланушы дербес толтырған және/немесе жіберген немесе Операторға электрондық пошта арқылы жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе олардың жеке деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді.

8.3. Оператор Пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді, егер оған Пайдаланушының шолғыш параметрлерінде рұқсат етілсе (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).

8.4. Дербес деректер субъектісі өзінің жеке деректерін беру туралы өз бетінше шешім қабылдайды және ерікті түрде, өз еркімен және өз мүддесі үшін келісім береді.

9. Дербес деректерді өңдеу шарттары

9.1. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.

9.2. Дербес деректерді өңдеу Қазақстан Республикасының халықаралық шартында немесе заңда көзделген мақсаттарға қол жеткізу, Қазақстан Республикасының заңнамасында операторға жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді орындау үшін қажет.

9.3. Жеке деректерді өңдеу Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу заңнамасына сәйкес орындалуға жататын сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, басқа органның немесе лауазымды тұлғаның актісін орындау үшін қажет.

9.4. Дербес деректерді өңдеу тарапы не пайда алушы немесе кепілгер Дербес деректер субъектісі болып табылатын шартты орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт немесе дербес деректер субъектісі пайдаланушы немесе кепілгер болып табылатын шарт жасасу үшін қажет.

9.5. Дербес деректерді өңдеу оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру үшін немесе дербес деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтары бұзылмаған жағдайда әлеуметтік маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.

9.6. Дербес деректерді өңдеу жүзеге асырылады, жеке деректер субъектісі немесе оның сұрауы бойынша (бұдан әрі — жалпыға қолжетімді дербес деректер) тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу жүзеге асырылады.

9.7. Мемлекеттік заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде ашылуына жататын жеке деректерді өңдеу жүзеге асырылады.

10. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа түрлерінің тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толық орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

10.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін болдырмайтын барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

10.2. Қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда немесе дербес деректер субъектісі Операторға міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісімін берген жағдайда, Пайдаланушының жеке деректері азаматтық-құқықтық шарт бойынша ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

10.3. Жеке деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оларды Операторға, Оператордың digital@musan.kz электрондық мекенжайына «Жеке деректерді жаңарту» белгісімен хабарлама жіберу арқылы дербес жаңарта алады.

10.4. Жеке деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада басқа мерзім көзделмесе, дербес деректерді жинау мақсаттарына қол жеткізумен анықталады. Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға Оператордың digital@musan.kz электрондық пошта мекенжайына «Жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісімен хабарлама жіберу арқылы жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып ала алады.

10.5. Төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа қызмет жеткізушілерін қоса алғанда, үшінші тарап қызметтері жинайтын барлық ақпаратты осы тұлғалар (Операторлар) өздерінің Пайдаланушы келісіміне және Құпиялылық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және/немесе Пайдаланушы көрсетілген құжаттармен уақтылы дербес танысуға міндетті. Оператор үшінші тұлғалардың, соның ішінде осы тармақта көрсетілген қызмет жеткізушілердің әрекеттері үшін жауапты емес.

10.6. Дербес деректер субъектісі белгілеген тыйым салулар беруге (қол жеткізуді қоспағанда), сондай-ақ таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеу немесе өңдеу шарттарына (қол жеткізуді алуды қоспағанда) дербес деректерді өңдеу жағдайларында қолданылмайды. ҚР заңымен белгіленген мемлекеттік, қоғамдық және басқа да қоғамдық мүдделерде.

10.7. Оператор жеке деректерді өңдеу кезінде жеке деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.

10.8. Оператор дербес деректерді сақтау мерзімі мемлекеттік заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаттарында талап етілетін мерзімнен артық емес, дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда сақтайды, субъект оған келісім бойынша жеке деректердің тарапы, бенефициары немесе кепілгері болып табылады.

10.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтату шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, дербес деректер субъектісінің келісімінің қолданылу мерзімінің аяқталуы немесе дербес деректер субъектісінің келісімін кері қайтарып алу, сондай-ақ дербес деректерді заңсыз өңдеуді анықтау болып табылады.

11. Алынған дербес деректермен Оператор орындайтын әрекеттер тізбесі

11.1. Оператор жеке деректерді жинайды, тіркейді, жүйелейді, жинақтайды, сақтайды, нақтылайды (жаңартады, өзгертеді), үзіндіні шығарады, пайдаланады, береді (таратады, қамтамасыз етеді, қол жеткізеді), иесіздендіреді, оқшаулайды, жояды.

11.2. Оператор алынған ақпаратты ақпараттық-телекоммуникациялық желілер арқылы немесе онсыз алу және/немесе беру арқылы дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

12. Дербес деректерді трансшегаралық тасымалдау

12.1. Дербес деректерді трансшегаралық беру басталғанға дейін оператор аумағына дербес деректерді беру жүзеге асырылуы тиіс шет мемлекет дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.

12.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшегаралық беру Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшегаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

13. Жеке деректердің құпиялылығы

Оператор және жеке деректерге қол жеткізген басқа адамдар, егер мемлекеттік заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз жеке деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге және таратпауға міндетті.

14. Қорытынды ережелер

14.1. Пайдаланушы digital@musan.kz электрондық поштасы арқылы, Операторға хабарласу арқылы өзінің жеке деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктеме ала алады.

14.2. Бұл құжатта Оператордың жеке деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістері көрсетіледі. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылмайынша шексіз әрекет етеді.

14.3. Еркін қол жетімділік саясатының өзекті нұсқасы желіде https://sdelka.kz/kk/privacy мекенжайы бойынша орналасқан.